Тръжна документация по проект „Технологична модернизация“:

Провеждане на процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на режещ плотер със CNC“

Публична покана

Методика на оценка на офертите

Изисквания към офертите

Декларация на кандидата

Оферта

Проект на договор

Доказателства за технически възможности